Коледна Изложба на Банкси в България

  • Страхливо започваме живота си, Иване- по бащински прозвуча глас в главата ми от „Вчера“. Глас от моята елитна Английска, не от ТВУ, глас не отдолу, а от най- отгоре- Научете се бе, момчета. Каквото прошепнеш, трябва да имаш кураж да го кажеш високо. Достойният човек говори високо и гледа право в очите!
  • Хахаха- Пак си се захилих на глас. Светофарите не работеха, улиците бяха празни, нямаше на червено спри, синьо продължи, на ляво, на дясно, надясно, наляво, нагоре, надолу, напред или обърнете обратно, без посока и без движение….бууум, без реклами, кат по Netflix, сценарият за балами изгоря …. не че няколко милиона просто не се изнесоха, още преди Армагедона, без да ги е еня за светлото бъдеще, което им продавахме…

--

--

We champion social lifting to most vulnerable members of our society through Art and Business.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store